Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

מכרזים שהסתיימו 2019

ניתן לצפות במכרזי החברה בכל זמן דרך האינטרנט. בכל מכרז תוכלו לעיין בפרטי המכרז, בתאריכים הרלוונטיים לגביו וכן להוריד את פרטיו למכשיר האלקטרוני שבו תשתמשו.

קול קורא מס' 14/2019

מנהל/ת חוזים והתקשרויות בחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

לעדכון ו/או הוספת קבלנים למאגר לביצוע עבודות שיפוץ חזיתות

קול קורא 16/2019

למתן שירותי שמירה וניקיון בחניון אוטובוסים בעיר כפר סבא

מכרז פומבי 17/2019

מכרז פומבי 18/2019

לביצוע עבודות בינוי, שיפוץ והנגשה בבית הספר יצחק שדה בכפר סבא

הזמנה לקבלת הצעות לאספקת טכנולוגיות ושרותי ניהול להפעלת מערך החניה והשמירה על חוקי העזר העירוניים בעיר

מכרז פומבי 20/2019

מכרז פומבי 21/2019

לביצוע עבודות הנדסיות להקמת חטיבת ביניים בשכונות הירוקות בכפר סבא

מנהל/ת חוזים והתקשרויות לחברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

מכרז פומבי 22/2019

למתן זכויות פרסום על גשרי הולכי רגל בעיר כפר סבא

מכרז פומבי 23/2019

מכרז פומבי מס' 10/2019

להשכרה והפעלת נכסים בתחומי העיר כפר סבא

קול קורא מס' 11/2019

לשיתוף פעולה להקמת מאיץ בכפר סבא ולקידום חברות הזנק בתחום כלכלה מעגלית

מכרז פומבי מס' 12/2019

מכרז מסגרת פומבי לניהול והפעלה של מערך הסעים שיתופיים

מכרז פומבי מס' 13/2019

למתן שירותי שמירה בחניון אוטובוסים בעיר כפר סבא

המכרז בוטל*

מכרז פומבי מס' 01/2019

למתן זכויות פרסום על גשר הולכי רגל

ברחוב מנחם בגין בכפר סבא

מכרז פומבי מס' 07/2019

לפריסה וניהול עמדות טעינה (AC) לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות בכפר סבא

לתכנון, אספקה, התקנה, והפעלה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגית PV על גגות בתי מגורים ברחבי העיר כפר סבא

קול קורא מס' 08/2019

התקשרות עם ספק יחיד

הודעה בדבר כוונת החברה הכלכלית להתקשר עם ספק יחיד

פנייה מוקדמת לקבלת מידע מס' 06/2019

בנוגע לטכנולוגיות לניקיון שירותים במבני ציבור

קול קורא מס' 04/2019

לבעלי חנויות לממכר ציוד לבעלי חיים

לביצוע עבודות פיתוח להקמת 2 חניונים ציבוריים בעיר כפר סבא

מכרז פומבי מס' 03/2019

מכרז פומבי מס' 02/2019

לאספקה, התקנה, תחזוקה תפעול ולמתן זכויות פרסום על מתקני פרסום ברחבי העיר כפר סבא

מכרז פומבי מס' 17/2018

מתן זכויות פרסום על גשר הולכי רגל ברח' בן יהודה 152 ובגשר מנחם בגין מערב כפר סבא

ליזמות, אירועים, הופעות ופעילויות בפארק כפר סבא

פניה מוקדמת לקבלת מידע

(RFI) מס' 16/2018

מכרז פומבי מס' 11/2018

אספקת מזון בריא לגני ילדים ומוסדות חינוך בעיר כפר סבא

מכרז פומבי מס' 10/2018

ניהול והפעלת חניון ציבורי ברחוב התע"ש 24-26 בכפר סבא

מכרז הקמה והפעלת 

חניון ציבורי

בנושא תכנון, הקמה והפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי במתחם השוק העירוני בכפר סבא

מכרז פומבי מס' 19/2018

תכנון, אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור ברחבי העיר כפר סבא

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת "אקוסרוויס בע"מ"

הודעה לציבור

מכרז פומבי 30/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 8, כפר סבא

מכרז פומבי 29/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 8, כפר סבא

מכרז פומבי 28/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 8, כפר סבא

מכרז פומבי 27/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 8, כפר סבא

מכרז פומבי 10/2019

להשכרה והפעלת נכסים
בתחומי העיר כפר סבא

מכרז פומבי 36/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 35/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 34/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 43/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 33/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 31/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 8, כפר סבא

מכרז פומבי 39/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 38/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 37/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 42/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 41/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 40/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 54/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 53/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 52/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1, 

כפר סבא

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני

הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני

הודעה על דחיית מועד אחרון

להגשת הצעות

55/19

56/19 

הבהרות למכרז פומבי

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני

הודעה על שינוי בתנאי סף ובתנאי המכרז

התקשרות עם ספק יחיד

הודעה בדבר כוונת החברה הכלכלית להתקשר עם ספק יחיד

הודעה לעיתונות

להשכרת נכס עירוני בכפר סבא

מכרז מס' 26/2019 -49/2019

הודעת הבהרה מכרזים 26-56

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני

מכרז פומבי 32/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 20, כפר סבא

מכרז פומבי 26/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב התע"ש 16,

כפר סבא

מכרז פומבי 46/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 45/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 44/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 49/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 8, כפר סבא

מכרז פומבי 48/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 47/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 55/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 20,

כפר סבא

מכרז פומבי 51/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 50/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 22,

כפר סבא