מכרזים שהסתיימו 2020

ניתן לצפות במכרזי החברה בכל זמן דרך האינטרנט. בכל מכרז תוכלו לעיין בפרטי המכרז, בתאריכים הרלוונטיים לגביו וכן להוריד את פרטיו למכשיר האלקטרוני שבו תשתמשו.

מכרז פומבי 8/2020 

אספקה והתקנה של טוחני אשפה ביתיים ומערכת לניטור אשפה

מכרז פומבי 7/2020 

לתכנון, אספקה והתקנת מתקני קירוי במגרשי ספורט ,החלפת גגות אסבסט וקירוי חניונים כהכנה למערכות סולאריות PV

מכרז פומבי 6/2020 

להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי מערכות חניה חכמה - ניטור, בקרה, ניהול ותפעול – בחניונים וברחובות ברחבי העיר כפר סבא

מכרז פומבי 1/2020 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז, וביוב בעיר כפר סבא

מכרז 4/2020

הודעה על דחיית מועדים 

לאספקה, התקנה ושירות 

למערכת ניהול ובקרת חניונים

מכרז 4/2020

לאספקה, התקנה ושירות 

למערכת ניהול ובקרת חניונים

מכרז פומבי 9/2020 

לאספקה והתקנה של מערכות ניהול ובקרה למערכות מיזוג במבני ציבור בכפר סבא