מכרזים שהסתיימו 2020

ניתן לצפות במכרזי החברה בכל זמן דרך האינטרנט. בכל מכרז תוכלו לעיין בפרטי המכרז, בתאריכים הרלוונטיים לגביו וכן להוריד את פרטיו למכשיר האלקטרוני שבו תשתמשו.

מכרז פומבי 8/2020 

אספקה והתקנה של טוחני אשפה ביתיים ומערכת לניטור אשפה

מכרז פומבי 7/2020 

לתכנון, אספקה והתקנת מתקני קירוי במגרשי ספורט ,החלפת גגות אסבסט וקירוי חניונים כהכנה למערכות סולאריות PV

מכרז פומבי 6/2020 

להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי מערכות חניה חכמה - ניטור, בקרה, ניהול ותפעול – בחניונים וברחובות ברחבי העיר כפר סבא

מכרז פומבי 1/2020 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז, וביוב בעיר כפר סבא

מכרז 4/2020

הודעה על דחיית מועדים 

לאספקה, התקנה ושירות 

למערכת ניהול ובקרת חניונים

מכרז 4/2020

לאספקה, התקנה ושירות 

למערכת ניהול ובקרת חניונים

מכרז פומבי 9/2020 

לאספקה והתקנה של מערכות ניהול ובקרה למערכות מיזוג במבני ציבור בכפר סבא

מכרז פומבי 5/2020 

למתן שירותי קליטה מיון וטיפול בגזם

עירוני במתקן ייעודי סגור

מכרז פומבי 10/2020

לאספקה והתקנה של מערכות חיסכון וניטור מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

מכרז פומבי 11/2020

לשכירת גגות ושטחים לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות

מכרז פומבי 14/2020 

לאספקה והתקנה של מערכות חיסכון וניטור מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

מכרז פומבי 15/2020 

להפעלת עסק במתחם השוק העירוני בכפר סבא

מכרז פומבי 18/2020 

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 20 כפר סבא 60 מ"ר

מכרז פומבי 19/2020 

להשכר נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 20 כפר סבא 39 מ"ר

מכרז פומבי 20/2020 

למכירת מקררים ומתקני חימום

מכרז פומבי 21/2020 

הליך פרטי למכירת וניוד זכויות

 בניה עיקרי+שירות בעתיר ידע

מכרז פומבי 22/2020 

 למכירה וניוד זכויות

בניה עיקרי+שירות בייעוד תעסוקה