Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

             מכרזים שהסתיימו 

ניתן לצפות במכרזי החברה בכל זמן דרך האינטרנט. בכל מכרז תוכלו לעיין בפרטי המכרז, בתאריכים הרלוונטיים לגביו וכן להוריד את פרטיו למכשיר האלקטרוני שבו תשתמשו.

פנייה לקבלת הצעות מחיר לחלוקת שקיות לאיסוף גללי כלבים

מכרז 08/2021 להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 22 כפר סבא

מכרז פומבי 07/2021 להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 8 כפר סבא

פנייה לקבלת הצעות מחיר לחלוקת שקיות לאיסוף גללי כלבים

מכרז 06/2021

למתן זכויות פרסום על גשרי הולכי רגל בעיר כפר סבא

מכרז 01/2021

למתן שירותי איסוף פינוי והובלת פסולת בניין כולל הקצאת כלי אצירה ייעודיים

קול קורא 02/2021

להקמה ותפעול של חקלאות אורבנית

דרוש/ה מנכ"ל/ית

מכרז פומבי 1/2020 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז, וביוב בעיר כפר סבא

מכרז פומבי 6/2020 

להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי מערכות חניה חכמה - ניטור, בקרה, ניהול ותפעול – בחניונים וברחובות ברחבי העיר כפר סבא

מכרז פומבי 9/2020 

לאספקה והתקנה של מערכות ניהול ובקרה למערכות מיזוג במבני ציבור בכפר סבא

מכרז פומבי 15/2020 

להפעלת עסק במתחם השוק העירוני בכפר סבא

מכרז פומבי 18/2020 

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 20 כפר סבא 60 מ"ר

מכרז פומבי 19/2020 

להשכר נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 20 כפר סבא 39 מ"ר

מכרז פומבי 20/2020 

למכירת מקררים ומתקני חימום

מכרז פומבי 5/2020 

למתן שירותי קליטה מיון וטיפול בגזם

עירוני במתקן ייעודי סגור

מכרז פומבי 10/2020

לאספקה והתקנה של מערכות חיסכון וניטור מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

מכרז פומבי 11/2020

לשכירת גגות ושטחים לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות

מכרז פומבי 14/2020 

לאספקה והתקנה של מערכות חיסכון וניטור מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

מכרז פומבי 7/2020 

לתכנון, אספקה והתקנת מתקני קירוי במגרשי ספורט ,החלפת גגות אסבסט וקירוי חניונים כהכנה למערכות סולאריות PV

מכרז פומבי 8/2020 

אספקה והתקנה של טוחני אשפה ביתיים ומערכת לניטור אשפה

מכרז 4/2020

לאספקה, התקנה ושירות 

למערכת ניהול ובקרת חניונים

מכרז 4/2020

הודעה על דחיית מועדים 

לאספקה, התקנה ושירות 

למערכת ניהול ובקרת חניונים

מכרז פומבי 21/2020 

הליך פרטי למכירת וניוד זכויות

 בניה עיקרי+שירות בעתיר ידע

מכרז פומבי 22/2020 

 למכירה וניוד זכויות

בניה עיקרי+שירות בייעוד תעסוקה