Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

M21

מתן מענה לקול קורא של משרד החינוך שמטרתו להוביל תכנון מרחבי חדשני במוסדות חינוך. בשלב זה הוגשו לבחינת משרד החינוך 15 מרחבי למידה בבתי הספר השונים ברחבי העיר וכן 2 מרחבי למידה בגני ילדים.
הפרויקט הינו פרויקט משותף של החברה הכלכלית, אגף חינוך ואגף קיימות וחדשנות בעירייה. הביצוע מותנה בקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.