באנר של עציץ וספרים בערימה

מכרזים

מכרז 01/2021

למתן שירותי איסוף פינוי והובלת פסולת בניין כולל הקצאת כלי אצירה ייעודיים

מכרז 01/2021

למתן שירותי איסוף פינוי והובלת פסולת בניין כולל הקצאת כלי אצירה ייעודיים

קול קורא 02/2021

להקמה ותפעול של חקלאות אורבנית

מכרז 06/2021

למתן זכויות פרסום על גשרי הולכי רגל בעיר כפר סבא

פנייה לקבלת הצעות מחיר לחלוקת שקיות לאיסוף גללי כלבים

דרוש/ה מנכ"ל/ית

מאגר היועצים

קול קורא למאגר יועצים ומנהלי פרויקטים

נספח א' - טופס הצהרת מועמדות

נספח ב' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

נספח ג' - רשימת סוגי יועצים ומנהלי פרויקטים

קול קורא למגייס חסויות והשקעות

נוהל להתקשרויות למתן שירותי ייעוץ ו/או ליווי 

הזמנה להתקשרות עם יועצים בתחום הסולארי

תנאי סף לתפקיד

מבקר פנים

מאגר קבלנים וספקים

קול קורא  - מאגר קבלנים

נוהל ניגוד עניינים 

התקשרויות/נהלים להתקשרויות

נוהל שיווק וקישור עסקי

נוהל התקשרויות למתן שירותי שיווק וקישור עסקי לספקים בתחום תשתיות תקשורת  - סיבים אופטיים