באנר של עציץ וספרים בערימה

מכרז פומבי 5/2020 

למתן שירותי קליטה מיון וטיפול בגזם

עירוני במתקן ייעודי סגור

מכרז פומבי 10/2020

לאספקה והתקנה של מערכות חיסכון וניטור מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

מכרז פומבי 11/2020

לשכירת גגות ושטחים לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות

מכרז פומבי 14/2020 

לאספקה והתקנה של מערכות חיסכון וניטור מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

מכרז פומבי 15/2020 

להפעלת עסק במתחם השוק העירוני בכפר סבא

מכרז פומבי 18/2020 

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 20 כפר סבא 60 מ"ר

מכרז פומבי 19/2020 

להשכר נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 20 כפר סבא 39 מ"ר

מכרז פומבי 20/2020 

למכירת מקררים ומתקני חימום

קול קורא 23/2020

למאגר קבלנים ושיפוץ חזיתות והוספת מרפסות

מכרז פומבי 22/2020 

 למכירה וניוד זכויות

בניה עיקרי+שירות בייעוד תעסוקה

מכרז  21/2020 

הליך פרטי למכירת וניוד זכויות

 בניה עיקרי+שירות בעתיר ידע

מאגר היועצים

נספח ג' - רשימת סוגי יועצים ומנהלי פרויקטים

נספח ב' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

נספח א' - טופס הצהרת מועמדות

קול קורא למאגר יועצים ומנהלי פרויקטים

הזמנה להתקשרות עם יועצים בתחום הסולארי

נוהל להתקשרויות למתן שירותי ייעוץ ו/או ליווי ו/או קידום תכניות ו/או ניוד זכויות בניה

קול קורא למגייס חסויות והשקעות

מאגר קבלנים וספקים

נוהל ניגוד עניינים

קול קורא  - מאגר קבלנים

התקשרויות/נהלים להתקשרויות

נוהל התקשרויות למתן שירותי שיווק וקישור עסקי לספקים בתחום תשתיות תקשורת  - סיבים אופטיים

נוהל שיווק וקישור עסקי