מכרזים

ניתן לצפות במכרזי החברה בכל זמן דרך האינטרנט. בכל מכרז תוכלו לעיין בפרטי המכרז, בתאריכים הרלוונטיים לגביו וכן להוריד את פרטיו למכשיר האלקטרוני שבו תשתמשו.

מכרז 4/2020

לאספקה, התקנה ושירות 

למערכת ניהול ובקרת חניונים

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני

הודעה על דחיית מועד אחרון

להגשת הצעות

55/19

56/19 

מכרז פומבי 1/2020 

לביצוע עבודות פיתוח תשתיות ותשתיות ניקוז, וביוב בעיר כפר סבא

מכרז פומבי 5/2020 

למתן שירותי קליטה מיון וטיפול בגזם עירוני במתקן ייעודי סגור

הבהרות למכרז פומבי

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני

הודעה על שינוי בתנאי סף ובתנאי המכרז

מכרז הקמה והפעלת חניון ציבורי

בנושא תכנון, הקמה והפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי במתחם השוק העירוני בכפר סבא

מכרז פומבי 10/2019

להשכרה והפעלת נכסים
בתחומי העיר כפר סבא

מכרז פומבי 45/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

מכרז פומבי 44/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 22, כפר סבא

הודעה לציבור

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת "אקוסרוויס בע"מ"

מכרז פומבי 32/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 20, כפר סבא

הודעה לעיתונות

להשכרת נכס עירוני בכפר סבא

מכרז מס' 26/2019 -49/2019

מכרז פומבי 26/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב התע"ש 16,

כפר סבא

מכרז פומבי 48/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 47/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 46/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 51/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב המסגר 1,

כפר סבא

מכרז פומבי 50/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 22,

כפר סבא

מכרז פומבי 49/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר, מספר בית 8, כפר סבא

התקשרות עם ספק יחיד

הודעה בדבר כוונת החברה הכלכלית להתקשר עם ספק יחיד

מכרז פומבי 56/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 20,

כפר סבא

מכרז פומבי 55/2019

להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 20,

כפר סבא

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני

הודעה על דחיית מועד אחרון להגשת הצעות

הודעת הבהרה מכרזים 26-56

מכרז פומבי להשכרת נכס עירוני

מאגר היועצים

נספח ג' - רשימת סוגי יועצים ומנהלי פרויקטים

נספח ב' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

נספח א' - טופס הצהרת מועמדות

קול קורא למאגר יועצים ומנהלי פרויקטים