מכרזים

ניתן לצפות במכרזי החברה בכל זמן דרך האינטרנט. בכל מכרז תוכלו לעיין בפרטי המכרז, בתאריכים הרלוונטיים לגביו וכן להוריד את פרטיו למכשיר האלקטרוני שבו תשתמשו.

מכרז פומבי 10/2019

להשכרה והפעלת נכסים
בתחומי העיר כפר סבא
מחיר מינימום בסך 9000 ש''ח
בתוספת מע''מ עבור שלושת החנויות

מכרז הקמה והפעלה של חניון ציבורי

בנושא תכנון, הקמה והפעלה של חניון ציבורי תת קרקעי במתחם השוק העירוני בכפר סבא
נפתח לציבור הרחב

מכרז פומבי 23/2019

למתן זכויות פרסום על גשרי הולכי רגל בעיר כפר סבא

מועד אחרון להגשת הצעות - 25.11.2019

הודעה לציבור

התקשרות בפטור ממכרז עם חברת "אקוסרוויס בע"מ"

מאגר היועצים

נספח ג' - רשימת סוגי יועצים ומנהלי פרויקטים

נספח ב' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

נספח א' - טופס הצהרת מועמדות

קול קורא למאגר יועצים ומנהלי פרויקטים