Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
באנר של עציץ וספרים בערימה

מכרזים

מכרז 01/2021

למתן שירותי איסוף פינוי והובלת פסולת בניין כולל הקצאת כלי אצירה ייעודיים

קול קורא 02/2021

להקמה ותפעול של חקלאות אורבנית

מכרז 06/2021

למתן זכויות פרסום על גשרי הולכי רגל בעיר כפר סבא

דרוש/ה מנכ"ל/ית

מכרז 08/2021 להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 22 כפר סבא

מכרז פומבי 07/2021 להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 8 כפר סבא

פנייה לקבלת הצעות מחיר לחלוקת שקיות לאיסוף גללי כלבים

מכרז 09/2021 להשכרת נכס עירוני ברחוב יוחנן הסנדלר 22 כפר סבא

מאגר היועצים

קול קורא למאגר יועצים ומנהלי פרויקטים

נספח א' - טופס הצהרת מועמדות

נספח ב' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

נספח ג' - רשימת סוגי יועצים ומנהלי פרויקטים

קול קורא למגייס חסויות והשקעות

הסתיים

נוהל להתקשרויות למתן שירותי ייעוץ ו/או ליווי 

בוטל

הזמנה להתקשרות עם יועצים בתחום הסולארי

הסתיים

תנאי סף לתפקיד

מבקר פנים

הסתיים

מאגר קבלנים וספקים

קול קורא  - מאגר קבלנים

נוהל ניגוד עניינים 

קול קורא למאגר קבלנים וספקים לעבודות קטנות

התקשרויות/נהלים להתקשרויות

נוהל שיווק וקישור עסקי

בוטל

נוהל התקשרויות למתן שירותי שיווק וקישור עסקי לספקים בתחום תשתיות תקשורת  - סיבים אופטיים

בוטל