Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
באנר של עציץ וספרים בערימה

מכרזים

מכרז 22/2021 להשכרת נכס עירוני ברחוב התע"ש 23

מכרז 21/202 להשכרת נכס עירוני ברחוב התע"ש 24-26

מכרז 20/2021 להשכרת נכס עירוני ברחוב התע"ש 23

מכרז 14/2021 להשכרת נכס עירוני ברחוב התע"ש 23

קול קורא 19/2021 להפעלת מערך השכרת רכבים שיתופיים

מכרז 23/2021 מנהל פרויקט למחלקת תכנון וביצוע בתחום אנרגיה סולארית

מאגר היועצים

קול קורא למגייס חסויות והשקעות

הסתיים

נוהל להתקשרויות למתן שירותי ייעוץ ו/או ליווי 

בוטל

הזמנה להתקשרות עם יועצים בתחום הסולארי

הסתיים

תנאי סף לתפקיד

מבקר פנים

הסתיים

קול קורא למאגר יועצים ומנהלי פרויקטים

נספח א' - טופס הצהרת מועמדות

נספח ב' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

נספח ג' - רשימת סוגי יועצים ומנהלי פרויקטים

מאגר קבלנים וספקים

קול קורא  - מאגר קבלנים

נוהל ניגוד עניינים 

קול קורא למאגר קבלנים וספקים לעבודות קטנות

התקשרויות/נהלים להתקשרויות

נוהל שיווק וקישור עסקי

בוטל

נוהל התקשרויות למתן שירותי שיווק וקישור עסקי לספקים בתחום תשתיות תקשורת  - סיבים אופטיים

בוטל

נוהל גיוס ואישור תרומות