באנר של עציץ וספרים בערימה

מכרזים

ניתן לצפות במכרזי החברה בכל זמן דרך האינטרנט. בכל מכרז תוכלו לעיין בפרטי המכרז, בתאריכים הרלוונטיים לגביו וכן להוריד את פרטיו למכשיר האלקטרוני שבו תשתמשו.

הודעה על דחיית מועדים

 המועד האחרון לשאלות ההבהרה9.9.20

בשעה 14:00

המועד האחרון להגשת ההצעות 16.9.20

בשעה  14:00 והכל עפ"י תנאי האמור במסמכי המכרז

מכרז פומבי 10/2020

מכרז פומבי 10/2020

לאספקה והתקנה של מערכות חיסכון וניטור מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

מכרז פומבי 5/2020 

למתן שירותי קליטה מיון וטיפול בגזם עירוני במתקן ייעודי סגור

מכרז פומבי 14/2020 

לאספקה והתקנה של מערכות חיסכון וניטור מים במבני ציבור בכפר סבא ו/או ברשויות נוספות

ומענה לשאלות הבהרה

מכרז פומבי 11/2020

דחיית מועדים 

מכרז פומבי 11/2020

לשכירת גגות ושטחים לשם הקמת מערכות סולאריות פוטו וולטאיות

מאגר היועצים

נספח ג' - רשימת סוגי יועצים ומנהלי פרויקטים

נספח ב' - התחייבות להעדר ניגוד עניינים

נספח א' - טופס הצהרת מועמדות

קול קורא למאגר יועצים ומנהלי פרויקטים

הזמנה להתקשרות עם יועצים בתחום הסולארי

נוהל להתקשרויות למתן שירותי ייעוץ ו/או ליווי ו/או קידום תכניות ו/או ניוד זכויות בניה

קול קורא למגייס חסויות והשקעות

מאגר קבלנים וספקים

נוהל ניגוד עניינים

קול קורא  - מאגר קבלנים