Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

שכונת האוניברסיטה

עבודות התשתית בוצעו כבסיס להקמתה של שכונה בת 700 יחידות דיור, בשני שלבים עיקריים:
 

שלב א': הכנת תשתית לשטחי הבנייה הכוללת: ביוב, ניקוז, מים, כבישים וצנרת.
שלב ב': השלמת תשתיות ופיתוח כגון: תאורה, מדרכות, כבישים, גינון והקמת גינת שעשועים במרכז השכונה. עבודות אלו הסתיימו ביוני 2010.
החברה סיימה לאחרונה עבודות לפיתוח מגרש חניה נוסף לרווחת התושבים, וכן הושלמו עבודות פיתוח בשטחים הציבוריים הפתוחים כגון גינון, תאורה, ריצוף וכדומה.